Kan jang tabletter tuggas

Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan Kan Jang orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Kan Jang innehåller även sorbitol. Körförmåga och användning av maskiner, kan Jang har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Rapportering av misstänkta biverkningar Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts.

kan jang tabletter tuggas

Kan Jang tabletter

Kan jang tabletter tuggas - Köp, kan Jang hos Life

4.8 Biverkningar För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria förekomma. Använd alltid Kan Jang exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Använd inte sex Kan Jang om du är allergisk (överkänslig) mot. Hur du använder Kan Jang. Hur Kan Jang ska förvaras. Lactrase GO innehåller enzymer som effektivt spjälkar laktos i mindre sockerenheter, glukos och galaktos, som därefter kan tas upp normalt i tarmsystemet. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar. Denna typ av reaktioner kan kräva akutsjukhusvård. 5 mg hårfärg extrakt av Eleutherococcus senticosus (rysk rot rot, motsvarande 77-135 mg torkad rot. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Annons
300x250_4

Folium (malabarnöt motsvarande 49-70 mg torkat blad från malabarnöt. 6.5 Förpackningstyp och innehåll Glasflaska innehållande 100, 200, 300 och 500 ml lösning. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel. Vad du behöver veta innan du använder Kan Jang. För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreaktioner förekomma i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda. Du bör undvika att använda Kan Jang om du har någon sjukdom som påverkar immunförsvaret, t ex någon autoimmun sjukdom såsom reumatoid artrit (RA sytemisk lupus erytematosus (SLE) och multipel skleros (MS eller om du har tuberkulos, sarkoidos eller leukemi. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Echinacea purpurea har uppvisat immunomodulerande egenskaper in vitro, vilket teoretiskt skulle kunna påverka immunologiska sjukdomar eller effekten av läkemedel som påverkar immunsystemet.

Kan Jang innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216 som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda). Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, Quinckes ödem, dyspné/bronkospasm och blodtrycksfall rapporterats (se.4 Varningar och försiktighet). 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner. Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år: 4-5 tabletter 3 gånger dagligen. 7 innehavare AV godkännande FÖR försäljning Midsona Sverige AB Box Malmö 8 nummer PÅ läppen godkännande FÖR försäljning 27136 9 datum FÖR första godkännande/förnyat godkännande Första godkännandet: datum FÖR översyn AV produktresumén.

Patienter med det sällsynta ärftliga tillståndet fruktosintolerans bör därför inte ta detta läkemedel. Innehåller 50 tabletter i praktisk förpackning enkel att ha med sig. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Med droppinsats (polyeten skruvlock (polyeten) och måttbägare (polypropen). Behandlingstid: Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymtomen uppträder. Mag- och tarmbesvär kan förekomma.

Köp, kan Jang 150 tabletter - Kan jang tabletter tuggas

1 läkemedlets namn, kan Jang, oral lösning 2 kvalitativ OCH kvantitativ sammansättning 1 ml innehåller: 9 mg extrakt av, echinacea purpurea (L.) Moench radix (röd solhatt motsvarande 23-63 mg torkad rot från röd solhatt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Du bönor bör inte heller använda Kan Jang om du ska genomgå eller har genomgått organtransplanation. Om symtomen kvarstår efter 10 dagars behandling med Kan Jang bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Minskar gasbildning och obehagskänslor i magen. Gastrointestinala symtom kan förekomma. 4.4 Varningar och försiktighet. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt.1. Kan Jang ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

  • Kan jang tabletter tuggas
  • Se till att du har lindring för alla besvär.
  • Här hittar du vårt.
  • Dosering: 1-2 tabletter före förtärande av laktoshaltig föda.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Den dragerade tabletten är grågult melerad och välvd. Frekvensen av ovan angivna biverkningar är okänd. Radix (rysk rot motsvarande 34-60 mg torkad rot från rysk rot.

Annons
cta11

Postadress Läkemedelsverket Box Uppsala.9 Överdosering Inga fall av överdosering har rapporterats. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar Förvaras vid högst 25C. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. Om symtomen förvärras eller om hög feber uppstår vid användning av Kan Jang, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Kan jang tabletter tuggas - Kan Jang - fass Allmänhet

Naturlægemiddel til lindring af forkølelses symptomer. Naturlægemiddel ved træthed og rekonvalescens. Opbevaring:Opbevares utilgængeligt for børn. Allergener: Laktose, ekstrakt af russissk rod, Ekstrakt af Andrographis panicolata urt, Lactose, Talcum, Magnesiumstearat, Silica, kolloid vandfri, Shellac, Macrogol 6000, Gelatine, Kartoffelstivelse, Maltodextrin, Methylparahydroxybenzoat (E218 Kaliumsorbat. Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100 økologisk 4 tabletter 3 gange daglig. Naturlægemiddel til lindring af forkølelsessymptomer. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. I lighed med andre præparater, der indeholder russisk rod, bør Kan-Jang ikke tages i mere end 2-3 måneder.

Vad Kan Jang är och vad det används för. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om dina yellow symtom blir värre eller om du får hög feber. Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med produkter innehållande. 4.2 Dosering och administreringssätt, vuxna, äldre och ungdomar från 12 år: 15 ml 2 gånger dagligen. Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter. Övriga innehållsämnen är: potatisstärkelse, laktosmonohydrat, maltodextrin, talk, gelatin, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, shellack, olivolja, metylparahydroxibensoat (E 218 macrogol 6000, kaliumsorbat (E 202) och natriumbensoat (E 211).

  • Kan jang tabletter tuggas
  • I pilotstudien fick 71 patienter 2x3, kan Jang tabletter per dag under 3-5 dagar.
  • En förkylning går ofta genom fyra olika faser: Värk och feber, halsont, snuva med nästäppa och hosta.
relevant. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Varningar och försiktighet, kan Jang kan påverka immunförsvaret och bör därför inte användas tillsammans med andra läkemedel som påverkar immunförsvaret, såsom cytostatika och andra cellhämmande läkemedel. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi och huvudvärk kan förekomma. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagars behandling. 6.3 Hållbarhet Glasflaska 100 ml: 18 månader Glasflaska 200 ml, 300 ml och 500 ml: 2 år Öppnad förpackning är hållbar i 4 månader. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

2 mg extrakt av, eleutherococcus senticosus (Rupr. Kan användas från 3 års alder. Andra läkemedel och Kan Jang. Inga interaktionsstudier har utförts. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp (2-8C). Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning Bringwell AB Box Stockholm Tillverkare Svenska Örtmedicinska Institutet AB Kövlingevägen Vallberga Lokal företrädare Bringwell Sverige AB Box Falköping Tel.: Denna bipacksedel ändrades senast.

Kan Jang tabletter 100 stk - Webapoteket | Kan jang tabletter tuggas

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Risken förefaller högre hos atopiker och hos personer med astma eller hösnuva. Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data. Sluta ta Kan Jang och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag. Dosering: 1-2 tabletter före förtärande av laktoshaltig föda. Barn och ungdomar, kan Jang rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom erfarenheten är begränsad. Tabletterna kan tuggas, sugas eller sväljas. Effekten av samtidigt intag av andra munsår läkemedel är inte studerad. 28 mg extrakt av Justicia adhatoda (malabarnöt blad, motsvarande 98-140 mg torkat blad.

Kan jang tabletter tuggas
Rated 4/5 based on 6 reviews


Annons
YouTonicsSkin_banner-300x300

kan jang tabletter tuggas
Alle artikelen 33 Artiklar
Kan, jang er et Naturlægemiddel til lindring af forkølelsessymptomer samt til brug ved ved træthed og rekonvalescens. Kan Jang, voksne: 4 tabletter 3 gange daglig. Kan Jang lindrer symptomerne hurtigt, virker opkvikkende under forkølelse og modvirker træthed efter forkølelse. Kan Jang er godkendt som naturlægemiddel, hvilket er en garanti for produktets kvalitet og virkning. Kan Jang, filmovertrukne tabletter, pakning 100 stk.

3 Kommentar

  1. Kan Jang tabletter; Kan Jang; Klimadynon; Maxosol; Membrasin. Membrasin Vison Vitality Kapslar; Membrasin Vision Vitality Spray; Membrasin flytande;. Kan Jang, dragerade tabletter är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning, innehållande extrakt av rysk rot, röd solhatt samt malabarnöt. Kan Jang er et effektivt naturlægemiddel mod forkølelse og infektioner i de øvre luftveje.

  2. Kan Jang, dragerade tabletter är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning, innehållande extrakt av rysk. Kan Jang naturlægemiddel til forkølelse I alle pakninger med naturlægemidler findes en brugsvejledning, som du altid bør læse grundigt, før du tager medicinen. Er du i tvivl kontakt da egen læge. Du kan finde indlægssedlen ved at klikke her og søge på produktet.

  3. Precis, 4-5 tabletter vid tre olika tillfällen under dagen. En burk räcker för en kur i tio dagar som är maxtid för ett behandlingstillfälle. Jag upplever att den orala lösningen är betydligt mer snabbverkande än tabletterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*